Kompleksowa obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Wysoki standard pomocy prawnej w każdej dziedzinie prawa

Obsługa korporacyjna firm i doradztwo w procesie tworzenia spółek prawa handlowego

okancelariiO KANCELARII

Jesteśmy zespołem prawników gwarantujących naszym klientom najwyższy standard obsługi prawnej. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Nasz zespół składa się ze specjalistów z różnych dziedzin prawa, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Współpracujemy z notariuszami, pośrednikami w obrocie nieruchomościami oraz biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi.

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest każdorazowo indywidualnie. Wysokość honorarium i termin zapłaty uzależnione są w szczególności od spodziewanego nakładu pracy związanego z prowadzeniem sprawy, stopnia skomplikowania sprawy oraz wartości przedmiotu sporu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z naszych usług.

podpis

 

 

 

artykulyARTYKUŁY

Umowa wyłączająca uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności, a sytuacja prawna wierzycieli.

Zgodnie z treścią art. 210 § 1 k.c. każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może zostać jednak wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć, zaś w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć. W obrocie prawnym wątpliwość budziła kwestia wpływu wyłączenia przez czynność prawną uprawnienia do żądania zniesienia współwłasności na sytuację wierzycieli współwłaścicieli. Spornym pozostawało czy wierzyciel współwłaściciela uprawniony był do złożenia wniosku o zniesienie współwłasności w sytuacji, gdy umowa zawarta pomiędzy współwłaścicielami wyłączała możliwość żądania zniesienia współwłasności. Uchwałą z dnia 14 września 2016 roku (III CZP 36/16) Sąd Najwyższy orzekł, iż umowa współwłaścicieli czasowo wyłączająca uprawnienie do zniesienia współwłasności nie wiąże wierzyciela współwłaściciela będącego stroną tej... czytaj wiecej

Bezskuteczna egzekucja na podstawie BTE nie przerywa biegu przedawnienia w przypadku przelewu wierzytelności

W obrocie prawnym często napotykamy sytuację, w której bank będący wierzycielem po umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) dokonuje przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej niebędącej bankiem. O ile nie budziło wątpliwości, iż wszczęcie egzekucji, a następnie jej umorzenie stanowiło przerwanie biegu przedawnienia roszczenia przysługującego bankowi, o tyle w praktyce Sądy w różnoraki sposób interpretowały sytuację prawną dłużnika w przypadku przelewu wierzytelności przez bank na rzecz osoby trzeciej niebędącej bankiem. Wątpliwości sprowadzały się do określenia czy przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji przez wierzyciela będącego bankiem wywołuje skutek wobec cesjonariusza tej wierzytelności nie będącego bankiem, gdy egzekucja prowadzona na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności została umorzona na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c? Dnia 29 czerwca 2016 roku Sąd Najwyższy rozstrzygnął wyżej opisane zagadnienie prawne w sposób korzystny dla dłużnika uznając, iż nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.). Źródło: Uchwała SN z dnia 29.06.2016 roku, III CZP... czytaj wiecej

suitcase57ZAKRES USŁUG

PRAWO KARNE

Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie spraw karnych, w tym karnych gospodarczych, skarbowych oraz wykroczeń

PRAWO CYWILNE

Zespół Kancelarii oferuje pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego polegająca na zastępstwie procesowym

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa
spadkowego

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

Zespół kancelarii oferuje pomoc w zakresie prowadzenia sporów związanych ze zobowiązaniami cywilnoprawnymi

elgntwplk