W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Kancelaria GRUBE zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administratorem danych osobowych jest Bartosz Grube prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube (dalej jako „Kancelaria GRUBE”) z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 38/9 (kod: 81-372), NIP: 9581498904, REGON: 221647673, który przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Kancelarii. Kancelaria GRUBE przetwarza dane osobowe klientów oraz osób wskazanych przez klientów jako osoby kontaktowe w zakresie niezbędnym do wykonania usług prawnych, jak również składających aplikacje do pracy/ stażów/praktyk oraz rejestrujących się jako odbiorcy newsletterów, pracowników, współpracowników i kontrahentów.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów z klientami, kontrahentami, pracownikami lub współpracownikami oraz po wyrażeniu osobnej zgody, przeprowadzania procesów rekrutacyjnych oraz dystrybuowania newsletterów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f („RODO”).

Kancelaria GRUBE może przekazywać dane osobowe podmiotom, przy których pomocy świadczy usługi prawne, jak również podmiotom przy pomocy których realizuje pozostałe opisane w Polityce Prywatności cele, w tym utrzymującym infrastrukturę teleinformatyczną oraz dostarczającym oprogramowanie LegalTech do obsługi kancelarii i spraw jej klientów oraz inne oprogramowanie wykorzystywane do świadczenia udług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy z Kancelarią GRUBE i/lub wykonanie postanowień umów już obowiązujących i kontakt. Jeżeli nie wymaga tego wykonanie umowy, w związku z realizacją której kancelaria GRUBE pozyskała dane osobowe, Kancelaria nie przekazuje danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Korzystając z witryny oraz formularza kontaktowego użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach korzystania z czcionek Google. Korzystanie z czcionek Google wiąże się z przekazaniem Google adresów IP użytkowników witryny. Dodatkowo korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych obejmujących imię nazwisko oraz adres e-mail wskazane w treści formularza.

Kancelaria GRUBE może wykorzystywać dane osobowe w celu kierowania treści marketingowy kanałami zdalnymi, w tym pocztą elektroniczna lub telefonicznie wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na podejmowanie takich działań. Zgoda taka może zostać cofnięta w dowolnym momencie i jest w pełni wiążąca dla Kancelarii.

Podmiotom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługuje prawo: do informacji, dostępu do danych, do żądania sprostowania i uzupełnienia danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, do przenoszenia danych osobowych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Kancelaria GRUBE przechowuje dane osobowe przez okres uzasadniony okresem realizacji zlecenia prawnego lub wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Kancelaria GRUBE nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, do niniejszego tekstu zostaną wprowadzone i opublikowane zostaną odpowiednie modyfikacje.

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2022 roku.

Home