Kompleksowa obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Wysoki standard pomocy prawnej w każdej dziedzinie prawa

Obsługa korporacyjna firm i doradztwo w procesie tworzenia spółek prawa handlowego

okancelariiO KANCELARII

Jesteśmy zespołem prawników gwarantujących naszym klientom najwyższy standard obsługi prawnej. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Nasz zespół składa się ze specjalistów z różnych dziedzin prawa, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Współpracujemy z notariuszami, pośrednikami w obrocie nieruchomościami oraz biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi.

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest każdorazowo indywidualnie. Wysokość honorarium i termin zapłaty uzależnione są w szczególności od spodziewanego nakładu pracy związanego z prowadzeniem sprawy, stopnia skomplikowania sprawy oraz wartości przedmiotu sporu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z naszych usług.

podpis

 

 

 

artykulyARTYKUŁY

Dopuszczalność skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowym.

Dopuszczalność skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowym.

Sąd Najwyższy rozpoznawał zagadnienie prawne przedstawione postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach: „czy dopuszczalna jest skarga na przewlekłość postępowania wniesiona po uprawomocnieniu się wydanego przez Sąd Rejonowy nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, której przedmiotem jest zwłoka w nadaniu nakazowi klauzuli wykonalności? Zgodnie z brzmieniem art. 781 (1) k.p.c. wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia. Termin trzydniowy ma charakter instrukcyjny, toteż jego przekroczenie nie powoduje żadnych skutków procesowych. Takie rozwiązanie jest istotne, ponieważ w niektórych przypadkach, gdy sąd, nadając klauzulę wykonalności, musi określić zakres egzekucji (art. 783 § 1 zd. 1 in fine KPC), jego dotrzymanie może być niewykonalne. Zdaniem Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 04.08.2016 roku, III SPZP 1/16) niedopuszczalna jest skarga na przewlekłość postępowania, której przedmiot stanowi zwłoka w nadaniu klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty wydanemu przez sąd rejonowy w postępowaniu upominawczym (art. 373 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. oraz art. 8 ust. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.). W ocenie Sądu Najwyższego strona niezadowolona ze sposobu prowadzenia czynności w postępowaniu „klauzulowym” może skorzystać z innych środków ochrony prawnej takich jak chociażby skarga do prezesa sądu bądź też pozew o... czytaj wiecej

Wysokość opłaty od wniosku o obniżenie opłat egzekucyjnych.

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15{8a5f3a7612eae1b7f4f8bee1589f61cd6959b72265f962c85bf0b96cded43e19} wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8{8a5f3a7612eae1b7f4f8bee1589f61cd6959b72265f962c85bf0b96cded43e19} wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.  W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5{8a5f3a7612eae1b7f4f8bee1589f61cd6959b72265f962c85bf0b96cded43e19} wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Ustawodawca w treści art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przewidział możliwość złożenia przez dłużnika wniosku o obniżenie opłat opisanych powyżej (podstawa prawna: art. 49 ust. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji). W treści ust. 9 przywołanego powyżej artykułu ustawodawca wskazał, iż do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy art. 767-7674 Kodeksu postępowania cywilnego, tj. przepisy dotyczące skarg na czynności komornika. Wobec powyższego wątpliwość budziło zagadnienie dotyczące pobierania opłat od wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej. Jako, że... czytaj wiecej

suitcase57ZAKRES USŁUG

PRAWO KARNE

Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie spraw karnych, w tym karnych gospodarczych, skarbowych oraz wykroczeń

PRAWO CYWILNE

Zespół Kancelarii oferuje pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego polegająca na zastępstwie procesowym

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa
spadkowego

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

Zespół kancelarii oferuje pomoc w zakresie prowadzenia sporów związanych ze zobowiązaniami cywilnoprawnymi

elgntwplk