Pierwokup nieruchomości rolnych

przejdź niżej

Na czym polega prawo pierwokupu.

Opisując kwestie prawne związane z prawem pierwokupu nieruchomości rolnych zacząć należy od definicji samego pierwokupu. Najogólniej rzecz ujmując prawo pierwokupu to prawo konkretnie oznaczonej osoby (fizycznej lub prawnej) do zakupu danej rzeczy w pierwszej kolejności na wypadek, gdyby jej właściciel miał zamiar ją sprzedać. Prawo pierwokupu upoważnia daną osobę do kupna określonej rzeczy jedynie wtedy, kiedy jej właściciel będzie zainteresowany jej sprzedażą. Upoważniony do wykonania pierwokupu nie dysponuje żadnymi instrumentami prawnymi, aby wymusić na właścicielu sprzedaż rzeczy.

Definicja nieruchomości rolnej.

Stosownie do treści art. 46(1) kodeksu cywilnego nieruchomości rolne (grunty rolne) to takie, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Jeśli nieruchomość rolna nie jest czasowo wykorzystywana do celów rolnych, lecz może służyć takiemu celowi (np. ugory, odłogi), wówczas wciąż będzie traktowana jako grunt rolny. Stwierdził tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 listopada 2006 roku w sprawie o sygn. akt: I OSK 132/06 – Kryterium wyodrębniającym (cechą wyróżniającą) nieruchomość rolną jest zatem możliwy sposób jej wykorzystania. Nie jest konieczne rzeczywiste prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej lub ogrodniczej, sadowniczej czy rybnej.

Definicję nieruchomości rolnej doprecyzowuje ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wskazując, że przez nieruchomość rolną należy rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne.

Kto może nabyć nieruchomość rolną?

Do nabycia nieruchomości rolnej może dochodzić m.in. w wyniku: sprzedaży, zamiany, darowizny, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, podziału majątku wspólnego, przysądzenia własności w toku egzekucji, wniesienia nieruchomości jako aport do spółki prawa handlowego, podziału spółki, przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową, łączenia spółek.

Zasadniczo w aktualnym stanie prawnym ustawodawca wprowadził szereg ograniczeń związanych z nabywaniem nieruchomości rolnych. Zasadą jest, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, za wyjątkiem odstępstw przewidzianych w ustawie. Odstępstwa od tej zasady dotyczą m. in nabywania nieruchomości rolnych przez osoby najbliższe zbywcy czy też nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 1 ha.

Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przez dzierżawcę.

W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy. Dzierżawca musi spełniać jednak dwa warunki: umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata oraz nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy. Prawo pierwokupu nie obowiązuje, jeśli nabywcą nieruchomości jest m. in. jednostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, osoba bliska zbywcy. Ustawa przewiduje jednak również szereg uprawnień dla dzierżawcy, któremu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości rolnej. W przypadku, gdy cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości. Sąd ustala wówczas cenę odpowiadającą wartości rynkowej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu sposobów określenia wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

Skontaktuj się

Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przez KOWR.

W wypadku sprzedaży nieruchomości rolnej Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości. W sytuacjach określonych w ww. ustawie w wypadku nabycia nieruchomości rolnej – Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu lub prawo nabycia takiej nieruchomości. Dotyczy to również nieruchomości rolnej o powierzchni od 0,3 ha do 1 ha.

KOWR, w ciągu miesiąca od otrzymania skutecznego zawiadomienia, może wykonać przysługujące mu prawo pierwokupu lub prawo nabycia danej nieruchomości rolnej.

Brak złożenia w powyższym terminie przez KOWR oświadczenia o nabyciu nieruchomości (skorzystania z prawa pierwokupu), pisemne poinformowanie zobowiązanego o niekorzystaniu przez KOWR z przysługującego prawa lub upływ zakreślonego terminu bez reakcji ze strony KOWR – oznacza odpowiednio, że : w przypadku sprzedaży – strony mają możliwość zawarcia docelowej umowy przenoszącej własność nieruchomości; w pozostałych przypadkach przeniesienia własności nieruchomości – KOWR nie skorzystał z możliwości nabycia tej nieruchomości.

Przepisy ustawy dotyczące nabycia nieruchomości rolnej stosuje się odpowiednio do nabycia: użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej albo udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości rolnej, jak również nabycia udziału we współwłasności nieruchomości rolnej.

Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się z nami

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps