Wypadek w miejscu pracy może spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu. Orzeczenie o trwałym uszczerbku na zdrowiu jest z kolei podstawą do uzyskania środków od ubezpieczyciela.

Uszczerbek na zdrowiu

Co podlega odszkodowaniu i w jaki sposób wnioskować o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Na potrzeby procedury odszkodowawczej, uszczerbek na zdrowiu definiowany jest jako trwałe lub długotrwałe naruszenie sprawności organizmu – zwłaszcza jeśli może ono znacząco wpływać na możliwość wykonywania obowiązków, m.in. zawodowych.

Co to oznacza w praktyce? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie na przykładzie upadku z drabiny, np.:

podczas wykonywania obowiązków zawodowych pracownik spadł z drabiny i doznał drobnych stłuczeń. Po dwóch tygodniach dolegliwości bólowe ustały, a pracownik mógł bez przeszkód wrócić do wykonywania obowiązków zawodowych.

W takiej sytuacji trudno mówić o uszczerbku na zdrowiu. Nieco inaczej miałyby się sprawy, gdyby w wyniku upadku z drabiny pracownik złamał nogę. Następstwa takiego urazu mogą być znacznie poważniejsze, a rekonwalescencja wymaga czasu. Wówczas mówimy o uszczerbku na zdrowiu, który uprawnia pracownika do dochodzenia odszkodowania. Co ważne, istota uszczerbku na zdrowiu (a co za tym idzie wysokość odszkodowania) zależy od rodzaju urazu. W przypadku złamania kończyny wysokość uszczerbku na zdrowiu będzie zależała od tego, czy w wyniku urazu doszło do zniekształceń lub zaników mięśniowych lub też ograniczenia ruchu w stawach.

Uszczerbek na zdrowiu a trwały uszczerbek na zdrowiu

Jak  już wcześniej wspomnieliśmy uszczerbek na zdrowiu, może mieć on charakter trwałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu. Trwałym uszczerbkiem na zdrowiu określamy sytuację, w której doszło do naruszenia sprawności organizmu bez rokowań na poprawę stanu zdrowia czy sprawności ofiary wypadku. Trwały uszczerbek na zdrowiu może więc oznaczać utratę lub uszkodzenie danego organu lub narządu, jak i również znaczne upośledzenie jego funkcji. O trwałym uszczerbku na zdrowiu mówimy wówczas, gdy jest on wynikiem wypadku (a nie chorób) lub fizycznych obrażeń ciała wynikających z przeciążenia lub nadmiernego wysiłku.

Trwały uszczerbek na zdrowiu a orzecznictwo

Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest określany przez komisje lekarskie, które posługują się w tym celu specjalnymi tabelami norm procentowych. Zawierają one punkty opisujące uszkodzenia poszczególnych części ciała, organów i narządów, a także uszeregowanie stopnia uszkodzenia. Komisja lekarska orzekająca o wystąpieniu trwałego uszczerbku na zdrowiu analizuje stan zdrowia osoby ubezpieczonej, a także jej dokumentację medyczną. Na tej podstawie orzeka stopień problemu. Ustalony procent jest jednym z czynników mających wpływ na wysokość świadczenia odszkodowawczego.

Uszczerbek na zdrowiu w miejscu pracy

Obok uprawnień przysługujących poszkodowanemu na podstawie ustawy wypadkowej, w której wypadek przy pracy jest jasno zdefiniowany (art. 3 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Dz. U.2019.1205), poszkodowany pracownik może dochodzić odszkodowania bezpośrednio od samego pracodawcy. Najczęściej zakłady pracy mają zawarte umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W rezultacie ubezpieczyciel pracodawcy prowadzi całe postępowanie likwidacyjne szkody.

Współpraca z towarzystwem ubezpieczeniowym może nie układać się po naszej myśli, ponieważ ubezpieczyciel będzie dążył do minimalizacji wartości szkody – a co za tym idzie wysokości należnego odszkodowania. W sytuacji, w której nie jesteśmy zadowoleni z wypłaconego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub odszkodowanie to nie zostało nam w ogóle przyznane, możemy wystąpić na drogę postępowania sądowego. Wówczas niezbędna okaże się pomoc adwokata. Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Grube od lat z sukcesami obsługuje postępowania odszkodowawcze. Reprezentujemy interesy naszych Klientów w negocjacjach z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz w sprawach sądowych z powództwa cywilnego.