Profil zaufany to zestaw danych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, które zwyczajowo są potwierdzone przez bankowość elektroniczną. Taki profil, przy pomocy specjalnych zabezpieczeń i certyfikatów, zabezpiecza dane użytkownika w taki sposób, aby osoba niepożądana nie uzyskała dostępu do danych wrażliwych. 

Co daje profil zaufany?

Dzięki Profilowi Zaufanemu niektóre wnioski i pisma mogą być wnoszone do organów administracji publicznej przez Internet. Podpis złożony dzięki profilowi staje się wiarygodny, a sam dokument nabiera mocy urzędowej. 

Wnioski, które można złożyć profilem zaufanym, to np. rejestracja działalności gospodarczej, wniosek o świadczenie 500+ (obecnie 800+) czy też wniosek o meldunek. 

Skoro zatem wiele spraw udaje się nam załatwić internetowo, właśnie przy pomocy Profilu Zaufanego, pozostaje pytanie czy przy wykorzystaniu tego narzędzia, można złożyć pismo do Sądu lub po prostu wysłać je mailem?  

Profil zaufany a pismo do Sądu

Co do zasady jedyna dopuszczalna droga złożenia pisma procesowego to wniesienie go bezpośrednio do Sądu. Przepisy szczególne tym samym doprecyzowują, że za złożenie pisma w sądzie uznaje się złożenie go w biurze podawczym Sądu, złożenie w placówce pocztowej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo innego podmiotu uprawnionego. 

Korzystanie z systemu teleinformatycznego regulowane jest przez odrębne przepisy. Nie przewiduje się w nich jednak wnoszenia pism Sądowych ani przez Profil Zaufany, ani mailowo. 

Ten temat był również przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. Wskazał on, że skuteczne wniesienie pisma do Sądu musi przybrać formę tradycyjną – pisemną. Tak aby Sąd mógł je skutecznie odczytać, bez użycia dodatkowych urządzeń. Dopiero złożenie pisma w takiej formie będzie wywoływać skutki prawne i pozwoli Sądowi rozpoznać złożony wniosek. 

W przeciwnym razie złożone pismo nie wywoła skutków prawnych. Pracownicy sądu bowiem nie mają obowiązku drukować pism dostarczonych elektroniczną i dołączać ich do akt sprawy. 

Może Cię też zainteresować:

Zasady doręczania pism procesowych rozszerzających powództwo