Prawomocna wygrana przeciwko Santander Bank Polska S.A w sprawie dotyczącej kredytu CHF.

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o wygranej w I instancji w sprawie naszego Klienta przeciwko Santander Bank Polska S.A. W dniu 29 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział I Cywilny uwzględnił powództwo Klienta naszej kancelarii o unieważnienie aneksów do umów kredytowych zawartych z Kredyt Bank S.A (obecnie Santander Bank Polska S.A.), na podstawie których dokonano przewalutowania kredytu uprzednio zawartego w polskich złotych na kredyt w walucie CHF.

Apelacje od wyroku wniosła strona pozwana. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 30 marca 2022 roku oddalił w całości apelacje banku, obciążając jednocześnie bank kosztami postępowania. 

Wyrok w sprawie jest prawomocny.

Na skutek takiego rozstrzygnięcia udało się wyeliminować niekorzystne dla naszego Klienta postanowienia wynikające z zawartych aneksów do umów kredytowych, na podstawie których dokonano przewalutowania kredytu uprzednio zawartego w polskich złotych na kredyt w walucie CHF.

Klienta w sprawie w obu instancjach reprezentowali radca prawny Mateusz Buczkowski oraz adwokat Bartosz Grube.

Sygn. akt: V ACa 23/22