Obliczanie opłaty sądowej w sprawach konsumenckich kredytów frankowych.

Zgodnie brzmieniem ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ustawodawca wprowadził opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych, która pobierana jest od konsumenta w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych. Opłata w takiej kwocie pobierana była m. in. od konsumentów sprawach dotyczących unieważnienia umów zawieranych w CHF (tzw. sprawy frankowe).

Art. 13a. W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.

 

W praktyce sądowej powstały rozbieżności w interpretacji przepisu. Odmienna interpretacja dotyczyła tego, czy w przypadku kumulacji roszczeń (dochodzenie przez konsumenta kilku roszczeń w jednym postępowaniu) pobiera się jedną opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych czy też wielokrotność tej kwoty równą ilości dochodzonych roszczeń.

Uchwała Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy w sprawie sygn. akt: III CZP 38/22 rozstrzygał zagadnienie prawne: Czy w przypadku kumulacji roszczeń wynikających z czynności bankowych, przy wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20.000 zł odnośnie do każdego z nich, od strony będącej konsumentem pobiera się na podstawie art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jedną opłatę stałą w kwocie 1.000 zł, czy też odpowiednią wielokrotność tej opłaty?

Rozstrzygnięcie w sprawie zapadło dnia 28 stycznia 2022 roku. Sąd Najwyższy podjął uchwałę prawną uznając, że od powoda będącego konsumentem, dochodzącego w jednym pozwie kilku roszczeń wynikających z czynności bankowych, pobiera się na podstawie art. 13a  ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst  jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 755 ze zm.) jedną opłatę stałą, jeżeli wartość przedmiotu sporu dla tych roszczeń, ustalona na podstawie art. 21 k.p.c., przewyższa kwotę 20 000 złotych.

Co orzeczenie oznacza dla frankowiczów?

Niezależnie od ilości roszczeń zgłaszanych w jednym postępowaniu strona (gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 20.000 złotych) będzie miała obowiązek uiścić jedną opłatę w wysokości 1.000 złotych.

sygn. akt: III CZP 38/22.