Zasady kwarantanny i obowiązek wykonania testów COVID-19 po powrocie do kraju spoza strefy Schengen po 15 grudnia 2021 roku.

 

W treści rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dodany został paragraf 2a i na jego podstawie do dnia 31 stycznia 2022 r. osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), jest obowiązana okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Zgodnie z deklaracjami ministerstwa i informacjami przekazywanymi przez większość potów lotniczych w kraju możliwe będzie wykonanie również testu antygenowego po lądowaniu w kraju przed kontrolą paszportową dla przylatujących spoza strefy Schengen.

Osoba, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu obowiązana będzie odbyć, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Zwolnieni z wykonania testu dotyczy:

  1. uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki
  2. dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem.

Przepis § 2a rozporządzenia opisany powyżej obowiązuje dodatkowo, dotychczasowe zasady kwarantanny pozostają zasadniczo bez zmian.

Czy zaszczepieni mają obowiązek wykonania testu na COVID-19?

Obowiązek testowania dotyczy zarówno osób zaszczepionych, ozdrowieńców, jak i niezaszczepionych. Każda osoba przekraczająca granicę ma obowiązek przedstawić negatywny wynik testu w języku polskim lub angielskim wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

Rozporządzenie wyłącza obowiązek wykonania testu przez uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki, oraz przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem – możliwości interpretacyjne stwarzane przez te przepisy dają ogromne pole manewru – w zasadzie każdy rodzic/opiekun wracający do kraju z dzieckiem czyni to w celu umożliwienia nauki lub objęcia dzieckiem wychowaniem przedszkolnym. Jednakże dotychczasowe doświadczenia bardziej skłaniają ku twierdzeniu, że przepis ten nie będzie w praktyce stosowany w tak szerokim zakresie. W materii zwolnień spodziewamy się doprecyzowania przepisów w najbliższych dniach lub wprowadzenia praktyk bardziej odpowiadających założeniem autorów rozporządzenia niż literalnemu brzmieniu rozporządzenia. Z zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia wynikało, że celem ustawodawcy jest zwolnienie dzieci osób zaszczepionych z obowiązku wykonywania testu.

Czy dzieci również muszą wykonać test na COVID-19?

O tyle o ile wyłączenie dla opiekunów z par. 3 ust 2 pkt 5 i 6 prawdopodobnie (na zasadach dotychczasowych) nie będzie miało praktycznego zastosowania to dla dzieci uczących się lub objętych wychowaniem przedszkolnym powinno to mieć zastosowanie z tym zastrzeżeniem, że pomimo, iż uczeń to osoba od 7 do 18 roku życia to strażnicy przyzwyczajeni do dotychczasowych praktyk będą stosować wyłączenie do 12 rok życia. Niestety od samego początku nie są stosowane definicje ustawowe dotyczące osób uczących się, co jednak powoduje, że granicą jest wiek 12 lat.

Czy osoby okazujące wynik testu również obejmowane są kwarantanną ?

 Osoba zaszczepiona okzująca negatywny wynik testu nie będzie podana obowiązkowej kwarantannie. Osoba niezaszczepiona przedstawiająca negatywny wynik testu nie będzie podana obowiązkowej kwarantannie na podstawie par. 2a rozporządzenia, jednakże zostanie poddana takiej kwarantannie na podstawie par. 2 ust. 2 czyli na zasadach doczasowych wynikających z faktu niezaszczepienia. Ozdrowieńcy nie będę objęci kwarantanną pod warunkiem okazania negatywnego wyniku testu.

Podsumowując: Osoby zaszczepione, podróżujące spoza UE i Schengen, po okazaniu negatywnego wyniku testu, wjadą do kraju bez konieczności odbywania kwarantanny. Natomiast osoby niezaszczepione, mimo negatywnego testu, będą trafiały na 14-dniową kwarantannę, którą będą mogły skrócić wykonując test na Covid-19 w 8 dniu. Na 14 dniową kwarantannę będą też kierowani ci, którzy mimo wymogów, wyniku testu nie okażą podczas kontroli paszportowej.

Natomiast osoby podróżujące z krajów Schengen i Unii Europejskiej, jeśli są w pełni zaszczepione, mogą wjechać do kraju bez testów, podobnie ozdrowieńcy. Ci, którzy nie mają pełnego szczepienia, mogą zrobić test zarówno przed wylotem do Polski, jak i po przylocie. W obu przypadkach mają na to dwie doby, 48 godzin do przylotu i 48 od wylądowania.

Czy dzieci osób zaszczepionych są zwolnione z kwarantanny? Jeśli tak to do którego roku życia?

Dzieci (rozporządzenie  nie wskazuje wprost wieku) są zwolnione z obowiązku przedstawiania wyniku testu, co do kwarantanny będą zwolnione na podstawie par 3 ust. 2 pkt 23 (do 12 roku życia). W tym zakresie nic się nie zmieniło. Obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskie przez dzieci do ukończenia 12. roku życia podróżujące pod opieką dorosłych, którzy przedstawili negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego w odniesieniu do tych dorosłych, przed przekroczeniem granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku testu, lub pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19 albo pod opieką przedstawiciela linii lotniczej.

Czy bilet lotniczy na tranzyt w ciągu 24 godzin zwalnia z obowiązku wykonania testu i kwarantanny?

Rozporządzenie nie przewiduje aktualnie wyłączenia spod obowiązku wykonania testu osób przekraczających granice w ramach tzw. tranzytu. Nadal obowiązku kwarantanny nie stosuje się podczas przekraczania granicy przez osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 24 godzin, licząc od momentu przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że osoba taka ma obowiązek wykonania testu wynikający z § 2a rozporządzenia, a w przypadku wyniku negatywnego nie będzie objęta obowiązkową kwarantanną. Zgodnie jednak z aktualnie obowiązującymi przepisami brak wykonania testu lub wynik pozytywny powinien skutkować nałożeniem kwarantanny na osobę podróżującą tranzytem.

Czy w przypadku niewykonania testu i niezaszczepienia podróżujący zostaną przepuszczeni przez granicę?

Granice może przekroczyć każdy, kto ma do tego prawo na podstawie odrębnych przepisów, jednakże taka osoba będzie poddana obowiązkowej kwarantannie. Treść rozporządzenia stanowi o konsekwencjach niewykonania testu, nie wprowadza jednak żadnych zmian w zakresie dopuszczalności przekraczania granic.

Co w przypadku ozdrowieńców (przechorowanie w ciągu ostatnich 6 miesięcy) – czy w wypadku okazania negatywnego wyniku testu mają nałożoną kwarantannę?

Ozdrowieńcy którzy okażą negatywny wynik testu są zwolnieni z kwarantanny. Ozdrowieńcy, którzy nie wykonają testu zostają objęci obowiązkową kwarantanną na podstawie § 2a) rozporządzenia.

Opracowanie przygotowane przez:

Radcę Prawnego Mateusza Buczkowskiego

Adwokata Bartosza Grube

Kancelaria Adwokacka w Gdyni