W II połowie stycznia zakończyliśmy w I instancji proces toczący się przed Sądem Rejonowym w Gdyni, w którym klientem Kancelarii był wieloletni pracownik jednego z sądów rejonowych apelacji gdańskiej. Pozwany złożył klientowi Kancelarii oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W toku postępowania domagaliśmy się przywrócenia pracownika do pracy. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd przytoczył niemal wszystkie argumenty przemawiające za uwzględnieniem powództwa, które podnosiliśmy w trakcie postępowania. 

Dodatkowo na nasz wniosek – zgodnie z ostatnią nowelizacją przepisów kodeksu postępowania cywilnego – Sąd rozpoznający sprawę, na podstawie art. 477 (2) § 2 k.p.c. nałożył na sąd rejonowy będący stroną pozwaną obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. 

Sprawę prowadzą apl. adw. Jakub Nowosielski oraz adw. Bartosz Grube