Jak sporządzić ważny testament – rodzaje testamentów.

W poniższym artykule wracamy do tematyki prawa spadkowego poruszając zagadnienie związane z testamentem. Testament jest niczym innym jak prawnym rozporządzeniem własnym majątkiem spadkodawcy na wypadek śmierci. Sporządzenie testamentu możliwe jest wyłącznie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (np. nie będzie możliwe skuteczne sporządzenie testamentu przez osobę ubezwłasnowolnioną).

Odwołanie i zmiana testamentu.

Testament może zostać odwołany lub zmieniony w każdej chwili i to zarówno w całości jak również w zakresie poszczególnych jego postanowień. Odwołanie testamentu następować może przez sporządzenie nowego testamentu bądź jego zniszczenie dokonane z zamiarem i w celu jego odwołania. Dla odwołania testamentu wystarczające będzie również dokonanie takich zmian w jego treści, które w sposób jasny i bezsporny wskazują na wolę jego odwołania. Jeśli zaś spadkodawca sporządził nowy testament, nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu. Co ważne, zgodnie z przepisami prawa brak jest możliwości sporządzania testamentów wspólnych –  dla ważności testamentu niezbędnym jest, aby zawierał on rozporządzenie majątkiem tylko jednego ze spadkodawców.

Rodzaje testamentów.

Przepisy prawa polskiego dopuszczają różne formy testamentu. Wyróżnić możemy:

Testamenty zwykłe:

  1. własnoręczny,
  2. notarialny,
  3. allograficzny,

Testamenty szczególne:

  1. ustny,
  2. podróżny,
  3. wojskowy,

Testament własnoręczny.

Testament własnoręczny (holograficzny) powinien być w całości sporządzony pismem ręcznym i opatrzony datą i podpisem. Co ważne, niedopuszczalne jest podpisanie samego wydruku czy też treści sporządzonej maszynopisem. Brak daty nie pociąga zasobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy dosporządzenia testamentu, co do jego treści lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. W orzecznictwie sądowym wyrażono pogląd, w myśl którego to, że testament własnoręczny zaginął lub został zniszczony (oczywiście przez kogoś innego niż testator), nie stanowi przeszkody dla ustalania faktu jego sporządzenia oraz jego treści w ramach postępowania dowodowego w postępowaniu przed sądem.

Testament notarialny.

Testament sporządzony może zostać również w formie aktu notarialnego przed notariuszem. W praktyce często przyjmuje się, że taka forma rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci jest zdecydowanie najpewniejsza i najbezpieczniejsza. Z jednej bowiem strony notariusz ma obowiązek ustalenia podczas rozmowy z testatorem, że ten rozumie treść dokonywanej czynności, z drugiej testament taki ujawniony zostaje w rejestrze, a uprawniony uzyskać może dowolną ilość jego odpisów w przypadku zagubienia. 

Testament allograficzny.

Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadkówoświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa,sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego – jest to tzw. testament allograficzny.

Testamenty szczególne, a przede wszystkim testament ustny, omówiony zostanie w kolejnym artykule, z uwagi na obszerność zagadnienia.

Masz problem prawny z zakresy prawa spadkowego? Skontaktuj się z Nami! Chętnie pomożemy w rozwiązaniu Twojej sprawy.