Z dniem 1 czerwca 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wprowadzone zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Jakie dokładnie zmiany obowiązują od dnia dzisiejszego oraz jakie obowiązki nałożono na uczestników ruchu przeczytać można w dalszej części artykułu.

Zmiany dotyczące pieszych.

Nowelizacja ustawy z 25 lutego 2021 roku nakładają na pieszych obowiązek zachowani ostrożności w trakcie przechodzenia przez jezdnie.  Przepisy znowelizowanej ustawy zabraniają pieszym korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Jak powinien zachować się kierowca przed przejściem dla pieszych?

Dotychczasowe brzmienie przepisów nakładało na kierującego pojazdem obowiązek zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Zmiana treści art. 26 ustawy Prawo o ruchu drogowym nałożyła na kierującego pojazdem obowiązek zachowania szczególnej ostrożność, zmniejszenia prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego. Dodatkowo kierujący pojazdem ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na przejście dla pieszych.

Zasady pierwszeństwa na przejściu dla pieszych.

Znowelizowane przepisy nie tylko utrzymują pierwszeństwo pieszego znajdującego się na przejściu dla pieszych, ale wprowadzają zasadę pierwszeństwa również pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych. Wyjątek od zasady dotyczy kierujących tramwajem.

Art. 13. 1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych.

1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Ograniczenie prędkości. Jazda „zderzak w zderzak”.

W celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu wprowadzono jednocześnie ograniczenie prędkości na terenie zabudowanym, które aktualnie niezależnie od pory dnia wynosi 50 km/h. Do 1 czerwca 2021 roku Polska była jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym dopuszczalna maksymalna prędkość w terenie zabudowanym zależała od pory doby. W godzinach od 23:00 do 5:00 rano mogliśmy poruszać się z prędkością 60 km/h.

Dodatkowo kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania. Co to oznacza w praktyce ? Jadąc z prędkością 100 km/h powinniśmy zachować odstęp 50 m od poprzedzającego nas pojazdu. W przypadku prędkości 140 km/h odległość ta powinna wynosić 70 m.