slider2 (2)

Z dniem 1 grudnia 2014 roku nastąpiły zmiany dotyczące rejestracji spółek w KRS. Obecnie po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów następować będzie automatyczne nadanie podmiotowi numerów NIP oraz REGON. Na podstawie wpisu dane dotyczące rejestrowanego podmiotu będą przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru Regon (CRP-KEP). Za pośrednictwem CRP-KEP dane spółki trafią również do Centralnego Rejestru Płatników Składek prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przekazywanie danych następować będzie również w przypadku zgłoszenia zmian w KRS.

Po dokonaniu rejestracji podmiot zobowiązany będzie złożyć formularz NIP-8 zawierający tzw. „dane uzupełniające”. Formularz należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym. Dane które należy wskazać w treści formularza obejmują: skróconą nazwę płatnika składek, datę powstania obowiązku opłacania składek, wykaz rachunków bankowych, adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności, a w przypadku osobowych spółek handlowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) oraz podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich numery NIP. Dane zawarte w formularzu przekazane zostają następnie do ZUS i GUS.

Zastrzec przy tym należy, że nadal możliwym jest uzyskanie numeru NIP i REGON dla spółki w organizacji (dotyczy spółek kapitałowych). W takim przypadku dokonując rejestracji spółki należy oznaczyć odpowiednie pola w formularzu będącym wnioskiem o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, wskazując tym samym, że nadanie numeru NIP i/lub numeru REGON nastąpiło przed rejestracją Spółki w KRS.