slider2 (1)

Od 1 sierpnia 2015 roku z pomocy obrońcy będzie mógł korzystać również podejrzany o popełnienie wykroczenia. Dotychczas z pomocy adwokata w sprawach o wykroczenia można było korzystać dopiero na etapie postępowania sądowego. Opisana nowelizacja ustawy jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2014 roku. W rzeczonym rozstrzygnięciu Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo do obrony dotyczy nie tylko sądowego postępowania wykroczeniowego, ale też wcześniejszego etapu, czyli czynności wyjaśniających.

Trybunał wskazał, że prawo do obrony nie może być uzależnione od przedstawienia zarzutów popełnienia wykroczenia, lecz winno przysługiwać z chwilą, gdy wobec osoby zostają podjęte czynności zmierzające do postawienia zarzutów. Zgodnie z treścią nowelizacji organ prowadzący czynności ma obowiązek pouczyć osobę o przysługującym jej prawie do korzystania z pomocy obrońcy.