slider2 (1)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniająca kodeks spółek handlowych, która weszła w życie 15 stycznia 2015 r., zmienia i uchyla szereg przepisów dotyczących wzorów podpisów składanych przez wspólników spółki albo członków zarządu lub likwidatorów spółki. Wymóg składania wzoru podpisu nie dotyczy również prokurentów. W miejsce wzorów podpisów ustawodawca wprowadził jednak obowiązek załączenia do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Zmiana pozwoli na zaprzestanie powoływania do organów osób wbrew ich woli, jak również osób fikcyjnych.