Na koncie Kancelarii odnotowujemy kolejny sukces w sprawach kredytów frankowych. Nasz Klient uzyskał zabezpieczenie w sprawie frankowej. Sprawa dotyczyła ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny przychylił się do naszego wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

4 stycznia 2024 roku Sąd Okręgowy w Płocku zabezpieczył powództwo naszych Klientów poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w okresie od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. W związku z tym bank nie będzie mógł już dokonywać potrąceń z rachunku bankowego Klientów przeznaczonego do spłaty kredytu.

Sygn. akt: I C 3230/23

Jeśli spłacasz kredyt frankowy lub kredyt w polskich złotych, oparty na wskaźniku WIBOR, a chciałabyś/ chciałbyś skorzystać z bezpłatnej analizy swojej umowy pod kątem możliwości jej unieważnienia lub wyeliminowania WIBORu, to skontaktuj się z nami!