Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku wprowadzono istotne zmiany w procedurze cywilnej dotyczące sporządzania uzasadnienia wyroku wydanego w sprawach, w których przebieg posiedzenia jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. Ustne uzasadnienie będzie zamieszczane w protokole elektronicznym. Zapraszamy do artykułu.

censorship-610101_1920

Co będzie odpowiadać wymogom transkrypcji ustnego uzasadnienia?

Ma ono odpowiadać wymogom przewidzianym dla uzasadnienia pisemnego tj. powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Wygłoszenie uzasadnienia, a utrwalanie przebiegu posiedzenia

Zgodnie z treścią art. 328 § 1a k.p.c. jeżeli przebieg posiedzenia jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, uzasadnienie może być wygłoszone po ogłoszeniu sentencji wyroku i utrwalone za pomocą tego urządzenia, o czym przewodniczący uprzedza przed wygłoszeniem uzasadnienia. W razie wygłoszenia uzasadnienia na posiedzeniu nie podaje się odrębnie zasadniczych powodów rozstrzygnięcia (nie sporządza się uzasadnienia na piśmie). Transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony – od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Ustne wygłoszenie uzasadnienia przywilejem sędziego

Warto zaznaczyć, że ustne wygłoszenie uzasadnienia jest jedynie uprawnieniem sędziego, a nie jego obowiązkiem. W sprawach utrwalanych za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu sędzia nadal będzie miał możliwość sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku. Dodatkowo w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2014 r. poz. 1025) w art. 77 po ust. 1 dodaje się ust. 1a regulujący wysokość opłaty za wydanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rejestrowanego posiedzenia. Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w wysokości 15 złotych za zapis.