„Sąd Najwyższy w niniejszym składzie podziela stanowisko skargi kasacyjnej…” Takie zdania w uzasadnieniach wyroków lubimy czytać najbardziej. Chociaż postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne, to zdarza się, że interesu Klientów trzeba dochodzić przed Sądem Najwyższym w postępowaniu kasacyjnym. Podobnie było i tym razem w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Do Kancelarii zgłosiła się Klientka z niekorzystnym rozstrzygnięciem Sądu II instancji w zakresie ustalenia renty rodzinnej. Zagadnienie prawne dotyczyło możliwości zrzeczenia się świadczenia alimentacyjnego w sposób dorozumiany na podstawie ustnego porozumienia, w zakresie uchylenia obowiązku alimentacyjnego i wpływu takiej czynności na sposób ustalania i w efekcie wysokość renty rodzinnej w chwili śmierci byłego małżonka. 

Sąd Najwyższy za zasadny uznał postawiony w skardze kasacyjnej zarzut naruszania prawa materialnego w postaci art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53). Jego wadliwa wykładnia była podstawą wydania zaskarżanego i niekorzystnego dla Klienta Kancelarii orzeczenia. 

Klienta w tym postępowaniu reprezentował radca prawny Mateusz Buczkowski

Sygn. akt: II USKP 221/21