28 lipca 2023 roku Sejm przyjął dwie zasadnicze ustawy z zakresu ochrony zdrowia: o jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, a także o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Pierwsza z nich zakłada stworzenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, autoryzacje, akredytacje i rejestr medyczny. Wdrożenie tych rozwiązań ma się przyczynić m.in. do poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę klinicznych wskaźników jakości; poprawy bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych oraz uzyskania porównywalności podmiotów udzielających świadczeń pod względem jakości i skuteczności oferowanej opieki. Czy wprowadzone uregulowania są jednak korzystne dla medyków i pacjentów?

Komentarza w tej sprawie na łamach portalu Remedium udzieliła Barbara Urwentowicz-Krogulec:

Nie może budzić żadnych wątpliwości, że uregulowanie powyższych kwestii jest bardzo pożądane. Niemniej jednak wprowadzone uregulowania są niekorzystne i to zarówno dla medyków, jak i pacjentów. W ślad za głosem środowiska medycznego należy zauważyć, że ustawa nie wprowadza oczekiwanych standardów bezpiecznego wykonywania zawodów medycznych. Nie realizuje zamierzeń w zakresie poprawy jakości w ochronie zdrowia, nie spełnia też oczekiwań pacjentów dotyczących stworzenia skutecznego systemu kompensacji szkód medycznych ani oczekiwań środowisk medycznych związanych z bezpieczeństwem wykonywania zawodu. Zauważyć również należy, że ustawa wprowadza wewnętrzne systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem, warunkujące uzyskanie autoryzacji, nie oferując środków finansowych na ich odpowiednie prowadzenie. Oznacza to obciążenie finansowe placówek oraz ryzyko sytuacji kolejnego wzrostu ich zadłużenia.

 

Wskaźniki jakości opisane według ustawy są podzielone na trzy obszary: kliniczny, konsumencki i zarządczy. Brakuje natomiast wskaźnika dotyczącego personelu. Jest to niedopatrzenie, gdyż warunki pracy personelu medycznego są kluczowym aspektem jakości w ochronie zdrowia, a zła organizacja pracy, nierówne traktowanie, przemęczenie i wypalenie zawodowe są jednymi z czynników prowadzących do zdarzeń niepożądanych.

Co w związku wejściem w życie ustawy muszą wiedzieć lekarze i dyrektorzy placówek medycznych? Jakie zmiany czekają pacjentów? Jak zmienią się zasady tworzenia i finansowania rejestrów medycznych? I kto w szpitalu będzie za nie odpowiadać?

Zachęcamy do lektury całej rozmowy na portalu Remedium:

https://remedium.md/publikacje/wywiady/wprowadzone-uregulowania-sa-niekorzystne-dla-medykow-i-dla-pacjentow-rozmowa-z-mec-barbara-urwentowicz-krogulec