Sukces Kancelarii w sprawie z zakresu prawa karnego.

W dniu 8 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku po rozpoznaniu zażalenia wniesionego przez prawników z Naszej Kancelarii uchylił postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie narażenia naszego Klienta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia poprzez niedopełnienie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac montażowych oraz spowodowania obrażeń ciała stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu. 

Postępowanie dotyczy zdarzenia, na skutek którego nasz Klient doznał ciężkich obrażeń ciała powstałych w związku z wykonywaniem prac montażowych na terenie jednego z podmiotów działających w branży przemysłu stoczniowego. 

Sąd podzielił argumentacje zawartą we wniesionym środku odwoławczym i uchylił w całości niekorzystne dla Klienta naszej kancelarii rozstrzygnięcie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Sąd nie tylko nakazał przeprowadzenie dalszych czynności śledztwa, ale wskazał również na dokumenty potwierdzające tezy zawarte we wniesionym przez naszych prawników zażaleniu. 

Na tym etapie postępowania z ramienia Kancelarii Klienta reprezentowali radca prawny Mateusz Buczkowski oraz aplikant adwokacki Jakub Nowosielski

Postanowienie jest prawomocne.

Sygn. akt: II Kp 1150/21