Na koncie Kancelarii zapisujemy kolejny sukces w sprawach kredytów frankowych. W jednej z prowadzonych przez nas spraw dotyczącej ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego, Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział I Cywilny przychylił się do naszego wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Rozstrzygnięcie cieszy tym bardziej, że dotychczas wnioski takie przez gdański sąd okręgowy były w wielu przypadkach oddalane.

W dniu 6 października 2023 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku zabezpieczył powództwo naszego Klienta poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w okresie od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Bank nie będzie mógł już dokonywać potrąceń z rachunku bankowego Klientów, ani żądać spłaty rat w okresie trwania postępowania.

Klienta w sprawie reprezentują apl. adw. Jakub Nowosielski oraz adw. Bartosz Grube.
Sygn. akt: I C 2781/23

Kolejny sukces w sprawach kredytów frankowych.