Na koncie Kancelarii zapisujemy kolejny sukces w sprawach kredytów frankowych. W kolejnej z prowadzonych przez nas spraw dotyczącej ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego, Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział I Cywilny przychylił się do naszego wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Rozstrzygnięcie cieszy, tym bardziej że dotychczas wnioski takie przez gdański sąd okręgowy były w wielu przypadkach oddalane. 

W dniu 18 stycznia 2024 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku zabezpieczył powództwo naszego Klienta poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w okresie od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie oraz zakazał bankowi wypowiadania umowy z powodu zaniechania spłaty rat, jak również przekazywania informacji o niespłaceniu kredytu do BIK S.A., Zawiązku Banków Polskich oraz do biur informacji gospodarczej. Bank nie będzie mógł już dokonywać potrąceń z rachunku bankowego Klientów ani żądać spłaty rat w okresie trwania postępowania.

Klienta w sprawie reprezentują apl. adw. Jakub Nowosielski oraz adw. Bartosz Grube. 

Sygn. akt: I C 4088/23

Jeśli spłacasz kredyt frankowy lub kredyt w polskich złotych oparty na wskaźniku WIBOR, a chciałabyś/ chciałbyś skorzystać z bezpłatnej analizy swojej umowy pod kątem możliwości jej unieważnienia lub wyeliminowania WOBORu to skontaktuj się z Nami!