Nowy rok, nowe regulacje prawne. 

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, opublikowana 28 sierpnia 2023 roku wprowadziła zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny (potocznie zwane energetykami) osobom poniżej 18. roku życia. W myśl uchwalonej ustawy zakaz sprzedaży energetyków obowiązuje również na terenach szkół i innych placówek oświatowych oraz w automatach. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego, sprzedawca będzie mógł zażądać okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek. Popularnych energetyków osoby niepełnoletnie nie kupią także w kasach samoobsługowych – tam również konieczne będzie zweryfikowanie wieku przez sprzedawcę.

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy czym jest napój energetyczny. Zgodnie z ww. ustawą za napój z dodatkiem kofeiny lub tauryny uważa się wyrób w postaci napoju będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasie 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nim naturalnie.

Co istotne — ustawa nakłada na producenta lub importera napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny obowiązek oznaczenia opakowania jednostkowego wyrobu widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją o treści: ,,napój energetyczny” lub ,,napój energetyzujący”. 

Jakie konsekwencję prawne mogą spotkać podmioty nierespektujące nowych przepisów ?

Za nieprzestrzeganie powyższych regulacji ustawodawca przewidział odpowiedzialność karną. I tak: podmiot sprzedający napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18. roku życia, na terenie szkół, jednostek systemu oświaty oraz w automatach będzie podlegał karze grzywny do 2000 zł. Tej samej karze będzie podlegał kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie tego wykroczenia. W tych przypadkach Sąd będzie mógł orzec przepadek napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy. Ponadto, w przypadku produkcji lub importu napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny, w opakowaniach jednostkowych niespełniających wymogów sprawca podlegać karze grzywny do 200.000 zł albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie. A jeżeli czyn zostanie popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego uznaje się osobę odpowiedzialną za produkcję lub import napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny

Nowe regulację obowiązują od 1 stycznia 2024 roku.