W dniu 8 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku po rozpoznaniu zażalenia wniesionego przez prawników z Naszej Kancelarii uchylił postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie narażenia naszego Klienta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia poprzez niedopełnienie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac montażowych oraz spowodowania obrażeń ciała stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu.  

Postępowanie dotyczy zdarzenia, na skutek którego nasz Klient doznał ciężkich obrażeń ciała powstałych w związku z wykonywaniem prac montażowych na terenie jednego z podmiotów działających w branży przemysłu stoczniowego. 

Sąd podzielił argumentację zawartą we wniesionym środku odwoławczym i uchylił w całości niekorzystne dla Klienta naszej kancelarii rozstrzygnięcie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Sąd nie tylko nakazał przeprowadzenie dalszych czynności śledztwa zgodnie z naszymi zarzutami, ale wskazał również na dokumenty potwierdzające tezy zawarte we wniesionym przez naszych prawników zażaleniu. 

Na tym etapie postępowania z ramienia Kancelarii Klienta reprezentowali radca prawny Mateusz Buczkowski oraz aplikant adwokacki Jakub Nowosielski. 

Postanowienie jest prawomocne.

Sygn. akt: II Kp 1150/21