W jednym z poprzednich materiałów informowaliśmy o wygranej w I instancji w sprawie naszego Klienta przeciwko Santander Bank Polska S.A. W dniu 29 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział I Cywilny uwzględnił powództwo Klienta naszej kancelarii o unieważnienie aneksów do umów kredytowych zawartych z Kredyt Bank S.A (obecnie Santander Bank Polska S.A.), na podstawie których dokonano przewalutowania kredytu uprzednio zawartego w polskich złotych na kredyt w walucie CHF.

Apelacje od wyroku wniosła strona pozwana. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 30 marca 2022 roku oddalił w całości apelacje banku, obciążając jednocześnie bank kosztami wszystkimi  postępowania. 

Na skutek takiego rozstrzygnięcia udało się wyeliminować niekorzystne dla naszego Klienta postanowienia wynikające z zawartych aneksów do umów kredytowych, na podstawie których dokonano przewalutowania kredytu uprzednio zawartego w polskich złotych na kredyt w walucie CHF. Pozew w tej sprawie skierowany został do Sądu Okręgowego w Gdańsku w styczniu 2021 roku, a rozstrzygnięcie zapadło po przeprowadzeniu zaledwie jednej rozprawy. W toku postępowania Sąd I instancji nie uwzględnił wniosków pozwanego Banku o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania pytań skierowanych do TSUE, co znacznie przyczyniło się do szybkiego zakończenia postępowania.

Klienta w sprawie w obu instancjach reprezentowali radca prawny Mateusz Buczkowski oraz adwokat Bartosz Grube.

Sygn. akt: V ACa 23/22