Sprawy o ubezwłasnowolnienie

przejdź niżej

Ubezwłasnowolnienie ma na celu wyłącznie ochronę interesów oraz praw osobistych i majątkowych osoby, której wniosek dotyczy. W trakcie procesu orzekania o niezdolności do samodzielnego podejmowania decyzji, sąd wysłuchuje strony i bada stronę której wniosek dotyczy oraz analizuje wszelkie dowody, które uzna za stosowne. W procesie niezbędna jest opinia biegłego lekarza.

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Przesłanki do ubezwłasnowolnienia całkowitego zostały opisane art. 13 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

Ubezwłasnowolnienie całkowite wiąże się z koniecznością ustanowienia dla osoby ubezwłasnowolnionej opieki, chyba że pozostaje ona jeszcze pod władzą rodzicielską.

Do zadań opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej zalicza się:

  • sprawowanie pieczy nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną,
  • zarządzanie jej majątkiem,
  • reprezentowanie jej wobec osób trzecich.

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Zgodnie z art. 16 § 1 kodeksu cywilnego osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności uzależnień od alkoholu i narkotyków, w przypadku kiedy jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego.

Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może samodzielnie dokonać czynności związanych z umowami powszechnie zawieranymi w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego oraz ma możliwość podejmowania działań nie będących zobowiązaniami, np. zlecenia i rozporządzeniami, czyli np. kupno, sprzedaż. Dla ważności decyzji związanych z pozostałymi czynnościami prawnymi potrzebna jest zgoda kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie

Katalog osób uprawnionych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe został zawarty w art. 545 k.p.c.

Uprawnieni do złożenia powyższego wniosku są:

  • małżonek osoby, której dotyczy wniosek,
  • krewni w linii prostej oraz rodzeństwo osoby, której dotyczy wniosek,
  • przedstawiciel ustawowy osoby, której dotyczy wniosek.
Skontaktuj się

Sprawy o ubezwłasnowolnienie – doradztwo i obsługa prawna

Jako Zespół wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów z zakresu prawa rodzinnego oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Doradzamy i zapewniamy reprezentację procesową. Pomagamy również w ustaleniu występowania przesłanek prawnych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie. Siedziba Kancelarii GRUBE mieści się w Gdyni. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Case studies

Wszyskie wpisy

Skontaktuj się z nami

58 354 05 18Nr FAX: 58 710 94 08[email protected]Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube
ul. Świętojańska 38/9
81-372 Gdynia
Google maps