Dnia 25 czerwca 2015 roku Sąd Najwyższy podjął Uchwałę wskazując, iż po przekazaniu sprawy przez sąd prowadzący elektroniczne postępowanie upominawcze do sądu właściwości ogólnej nie wzywa się powoda na podstawie art. 130 § 1 k.p.c. do usunięcia braków formalnych pozwu przez przedłożenie odpisu pozwu wraz z załącznikami.

Law

Kiedy została wydana uchwała?

Powyższa uchwała została wydana po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez jeden z sądów okręgowych, który na skutek zażalenia powoda powziął wątpliwości co do „możliwości i dopuszczalności usuwania w trybie art. 130 § 1 k.p.c. przez sąd właściwości ogólnej takich braków, które wprawdzie istniały na etapie wnoszenia pozwu w EPU, ale nie były brakami formalnym w rozumieniu przepisów regulujących EPU, którym ten pozew wówczas podlegał”.

Stan faktyczny złożenia odpisu pozwu

Stan faktyczny był następujący. Powód wniósł pozew do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie (e-Sąd). Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i wydał postanowienie o przekazaniu sprawy według właściwości ogólnej. Następnie już po przekazaniu akt sprawy sądowi właściwemu do rozpoznania sprawy powoda wezwano do usunięcia braków formalnych pisma. W wykonaniu zobowiązania powód przedłożył pozew na urzędowym formularzu oraz wszystkie załączniki.

Usunięcie braków formalnych pozwu

Sąd wydał postanowienie o zwrocie pozwu. Sąd Najwyższy orzekł, iż po przekazaniu sprawy na podstawie art. 50533 § 1 k.p.c. nie wzywa się powoda na podstawie art. 130 § 1 k.p.c. do usunięcia braków formalnych pozwu przez przedłożenie odpisu pozwu wraz z załącznikami oraz gdy sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu uproszczonym – przez złożenie pozwu na urzędowym formularzu. Uchwała z dnia 25.06.2015 roku (sygn. akt III CZP 33/15).

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Gdyni – obsługujemy kompleksowo klientów na każdym etapie spraw.