W dniu 9 grudnia 2020 roku Sąd Najwyższy w Składzie 7 sędziów rozstrzygał czy sprawa z zakresu odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych jest sprawą z zakresu prawa pracy, dla której rozpoznania stosownie do art. 18 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (jt.: Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) właściwy jest wydział pracy i ubezpieczeń społecznych sądu apelacyjnego, a w konsekwencji, czy do rozpoznania sprawy stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 146 ze zm.)?

Zgodnie z Uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2020 roku sprawa z zakresu odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych podlega rozpoznaniu przez wydział karny sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2020 r., poz. 30).

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2020 r., sygn akt: III PZP 2/20.