Nowy taryfikator mandatów – styczeń 2022 roku.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń́. Tekst rozporządzenia został opublikowany w Dzienniku Ustaw w dniu 30 grudnia 2021 roku.

Przekroczenie prędkości.

Dotychczas obowiązujący taryfikator mandatów, w części dotyczących kar pieniężnych za przekroczenie prędkości, przewidywał maksymalny mandat w wysokości 500 złotych za przekroczenie prędkości o 51 km/h i więcej. Stawki grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za przekroczenie prędkości wzrosły  z dniem 1 stycznia 2022 roku nawet kilkukrotnie. Aktualnie kształtują się w sposób następujący:

 

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

– do 10 km/h – kwota 50 złotych,

– o 11-15 km/h – kwota 100 złotych,

– o 16-20 km/h – kwota 200 złotych,

– o 21-25 km/h – kwota 300 złotych,

– o 26-30 km/h – kwota 400 złotych,

– o 31-40 km/h – kwota 800 złotych/1600 złotych*

– o 41-50 km/h – kwota 1000 złotych/2000 złotych*

– o 51-60 km/h – kwota 1500 złotych/3000 złotych*

– o 61-70 km/h – kwota 2000 złotych/4000 złotych*

– o 71 km/h i więcej – kwota 2500 złotych/5000 złotych*

 

Dla przekroczenia prędkości o co najmniej 31 km/h w treści rozporządzenia przewidziano możliwość nałożenia mandatu karnego w podwójnej wysokości w przypadku ponownego popełnienia wykroczenia. Maksymalna grzywna za przekroczenie prędkości jaką będzie mógł ukarać kierującego pojazdem funkcjonariusz Policji wynieść może aż 5000 złotych.

Grzywny za pozostałe wykroczenia drogowe.

Nowelizacja dotyczy nie tylko zmian w zakresie kwot grzywien za przekroczenie prędkości. Według nowego taryfikatora mandat za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem wyniesie 500 złotych. Za nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się̨ na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście możemy zostać ukarani mandatem karnym w kwocie od 50 do 500 złotych. Z kolei za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem grozi mandat karny w wysokości 1500 złotych. W przypadku ponownego popełnienia wykroczenia, kwota ta wyniesie 3000 złotych. Za zaparkowanie pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych kwota mandatu karnego wyniesie 800 złotych.

Odmowa wskazania osoby, której użyczony został pojazd mechaniczny.

Taryfikator przewiduje również różne stawki grzywny za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. W postępowaniu w sprawach o przestępstwo kwota ta wyniesie nie mniej niż 4000 złotych, w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – nie mniej niż 2000 złotych. Z kolei w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości dwukrotność́ wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, nie mniej niż̇ 800 złotych.

Wyższa stawka za popełnienie wykroczenia w warunkach recydywy.

Nowy taryfikator mandatów karnych w wielu miejscach przewiduje możliwość zastosowania podwójnej stawki grzywny w przypadku popełnienia wykroczenia w warunkach recydywy, a dokładniej w warunkach o których mowa w art. 38 § 2 kodeksu wykroczeń w brzmieniu jakie ma obowiązywać od 17 września 2022. Zgodnie z jego treścią kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1 art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia. Możliwość ukarania karą grzywny w podwójnej wysokości obowiązywać będzie tym samym od 17 września 2022 roku.

Treść rozporządzenia dostępna jest w Dzienniku Ustaw.