Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny w dziale II reguluje kwestię dziedziczenia ustawowego. Od 15 listopada 2023 roku zmiany w postępowaniu spadkowym dotkną również powyższy obszar. Ustawodawca zdecydował, że jeżeli którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Natomiast jeżeli dziecko któregokolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. W braku dzieci i wnuków tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych (nowelizacja art. 934 k.c.).

Powyższe oznacza, iż od 15 listopada 2023 roku w trzecim kręgu powołani do dziedziczenia będą: dziadkowie, dzieci dziadków (ciotki, wujowie, stryjowie i stryjenki) oraz ich dzieci (cioteczni i stryjeczni kuzyni/kuzynki spadkodawcy). Wyłączeni od dziedziczenia zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsi krewni. 

W ocenie ustawodawcy zmiany wprowadzone w postępowaniu spadkowym mają kilka celów m.in. przyspieszenie rozpoznania spraw, wzmocnienie ochrony interesów spadkobierców, a także dostosowanie prawa spadkowego do rzeczywiście występujących  relacji rodzinnych. 

Zmiany zaprezentowane w niniejszym artykule dotyczą wyłącznie dziedziczenia w drodze ustawy. Spadkodawca w dalszym ciągu będzie miał uprawnienie do dysponowania swoim majątkiem poprzez sporządzenie testamentu. 

Pomoc prawna w zakresie postępowania spadkowego znajduję się również w zakresie oferowanych przez Kancelarię GRUBE usług prawnych.