Dnia 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego, która zasadniczo zmienia przebieg procesu karnego. Zapraszamy do artykułu przygotowanego przez specjalistów z Kancelarii Adwokackiej Bartosza Grube w Gdyni, w którym omawiane są najważniejsze zmiany nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego.

1779a8f4-86b4-405e-87bd-0843f30ca2e2

Główna zmiana nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego

Główną zmianą jest wprowadzenie zasady kontradyktoryjności rozumianej jako dążenie do zapewnienia stronom procesu równych praw i obowiązków. W nowym modelu procesu karnego Sąd przestaje być aktywnym uczestnikiem postępowania karego, stając się arbitrem, który obserwuje i rozstrzyga spór. Ustawodawca przewidział również możliwość podejmowania decyzji o charakterze porządkowym i technicznym oraz mniej ważkich decyzji merytorycznych przez referendarzy sądowych (podobnie jak ma to miejsce w postępowaniu cywilnym por. wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym czy też rozpoznanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych).

Nowelizacja przeprowadzenia dowodu

Przeprowadzenie dowodu następować ma wyłącznie w granicach tezy dowodowej, wskazanej przez stronę postępowania. Podobnie jak w postępowaniu cywilnym, sąd będzie miał możliwość rozszerzenia tezy dowodowej wyłącznie w przypadkach wyjątkowych. Nowym rozwiązaniem jest również przyznanie na etapie postępowania sądowego prawa do korzystania z obrońcy z urzędu niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy i stanu majątkowego oskarżonego. Jak wynika z treści art. 338a k.p.k., oskarżony będzie miał możliwość złożenia wniosku o wydanie wyroku skazującego i wymierzenia zaproponowanej przez siebie kary. Wniosek taki sąd będzie mógł rozpoznać na posiedzeniu. Uwzględnienie wniosku oskarżonego uzależniono od braku sprzeciwu pokrzywdzonego i oskarżyciela publicznego.

Koniec z wykorzystywaniem czynów zabronionych do uzyskiwania dowodów

Istotnym novum jest brzmienie art. 168a k.p.k. w myśl którego niedopuszczalne będzie wykorzystanie dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 par. 1 kodeksu karnego. Za dowody takie uznać można m. in. te zdobywane w drodze prowokacji. Z ostateczną oceną zmian i sposobu prowadzenia postępowań należałoby wstrzymać się do czasu wykształcenia praktyki postępowania organów prowadzących postępowanie na poszczególnych jego etapach . W treści artykułu zawarto jedynie część informacji dotyczących wchodzących w życie zmian i omówiono główne założenia ustawodawcy.

Kompleksowa pomoc prawna w zakresie Prawa Karnego w Gdyni

Kancelaria Adwokacka Bartosz Grube z siedzibą w Gdyni, świadczy profesjonalne usługi prawne z zakresu spraw karnych oraz całego prawa karnego. Kompleksowo wspieramy naszych klientów w każdym zakresie prawa karnego oraz występujemy w zastępstwie za oskarżonych. Zapraszamy do kontaktu interesantów w celu omówienia szczegółów współpracy.